Gedragscode agressie (pesten), seksuele intimidatie en discriminatie

Van der Valk Hotel Arnhem acht het voorkomen en bestrijden van agressie, seksuele intimidatie en discriminatie van groot belang. Discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap wordt door het hotel niet geaccepteerd. Van der Valk Hotel Arnhem wil daar door middel van deze gedragscode vorm en inhoud aan geven. Het gaat daarbij naast het voorkomen en bestrijden van agressie, seksuele intimidatie en discriminatie tevens om het bespreekbaar maken van deze zaken.

Artikel 1 Definities

a. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan:

Ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag waarbij tevens sprake is van de volgende punten:

  • Onderwerping aan dergelijk gedrag waarbij hetzij expliciet hetzij impliciet gehanteerd wordt als voorwaarde voor de tewerkstelling van een persoon;
  • Onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon, wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van deze persoon raken;
  • Dergelijk gedrag heeft het doel de werkprestatie van een persoon aan te tasten en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving te creëren, dan wel heeft tot gevolg dat de werkprestatie van een persoon wordt aangetast en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving wordt gecreëerd.

b. Onder agressie/pesten wordt verstaan:

Voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid. Hieronder valt ook kwaadsprekerij en roddelen.

c. Onder discriminatie wordt verstaan:

Elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast.

d. Levensbeschouwing wordt gedefinieerd als een –min of meer- samenhangend stelsel van waarden, normen en opvattingen die zin en richting geven aan het leven.

Artikel 2 Doel en algemeen uitgangspunt

a. Van een ieder die bij Van der Valk Hotel Arnhem werkt of daar anderszins bij betrokken is, wordt verwacht dat hij/zij blijk geeft van respect en zorgvuldigheid in de onderlinge omgang en in die met derden. Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap worden door de organisatie als vormen van ongewenst gedrag afgewezen.

b. De organisatie neemt het op zich in het dagelijks handelen en bij het ontwikkelen van beleid deze vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en bestrijden. De gedragscode maakt deel uit van het algemeen beleid van Van der Valk Hotel Arnhem en van de professionele houding van de medewerkers van deze organisatie.

Artikel 3 Status en reikwijdte van de gedragscode

a. De gedragscode is een nadere invulling van de wettelijke bepalingen omtrent seksuele intimidatie, agressie en discriminatie.

b. De gedragscode geldt voor alle medewerkers: werknemers, directie en stagiaires

c. De werkgever draagt zorg voor de bekendmaking van de gedragscode. In ieder geval ontvangen alle medewerkers een exemplaar.

Artikel 4 Arbeidsovereenkomst

a. Het niet aangaan, beëindigen of het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst mag niet samenhangen met een in de wet verboden discriminatiegrond, leeftijd en handicap daarbij inbegrepen.

b. In geval van reorganisatie of inkrimping worden bij de beoordeling wie voor ontslag in aanmerking komt slecht objectieve criteria gehanteerd.

Artikel 5 Arbeidsomstandigheden en werkvloer

a. De inrichting van de organisatie voldoen aan wettelijke eisen daaromtrent, in het bijzonder de Arbowetgeving, maar is in ieder geval zodanig dat werknemers, bezoekers en derden zich veilig voelen.

b. De omgang tussen directie, werknemers, bezoekers en derden wordt bepaald door respect voor ieder ras, sekse, levensbeschouwing en leeftijd en andere gronden genoemd in de gedragscode.

c. Discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of grappen, mondeling of schriftelijk, zijn niet toegestaan.

d. Agressieve handelingen en/of uitingen – fysiek, verbaal of non-verbaal – zijn niet toegestaan. Onder agressie verstaat het hotel tevens persten, kwaadsprekerij en roddelen.

Artikel 6 Omgang met bezoekers en derden, bejegening

a. De medewerker laat zich bij contacten met bezoekers of derden leiden door gedragsregels zoals die gelden voor de beroepsgroep en door de eigen beroepscode. Van der Valk Hotel Arnhem vervult haar dienstverlening op een professionele wijze in overeenstemming met de haar daartoe beschikbaar staande middelen.

b. De medewerker accepteert geen agressieve gedragingen van bezoekers en derden en neemt zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen.

c. De medewerker accepteert geen seksuele gedragingen van bezoekers of derden en neemt zelf geen initiatief tot seksuele gedragingen jegens hen.

d. De medewerker accepteert geen discriminerend gedrag van bezoekers en derden en neemt zelf geen initiatief tot discrimineren gedrag.

Artikel 7 Werking naar bezoekers en derden

a. De gedragscode wordt op een voor bezoekers en derden zichtbare plaats gelegd (receptie), en is toegankelijk via de website

b. Van bezoekers en derden wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen. In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van de gedragscode gewezen worden.

Artikel 8 Toezicht Integriteitscode

a. Met toezicht op de naleving van deze integriteitscode is de directie belast.

b. Er is een externe vertrouwenspersoon benoemd die gedegen kennis heeft op een of meerdere terreinen waarop de integriteitscode van toepassing is:

Dhr. Christian Heeren
c.heeren@gimd.nl
06-10724158

Artikel 9 Klachten

a. Van der Valk Hotel Arnhem heeft een kundige externe klachtencommissie aangesteld.

b. De werkwijze en te volgen procedure worden bekend gemaakt via de klachtenregeling, en voldoen in ieder geval aan de beginselen van behoorlijk klachtrecht.

c. Van der Valk Hotel Arnhem draagt zorg voor een behoorlijke interne klachtenregistratie.

d. Wanneer men extern een klacht in wil dienen dan kan dit op het volgend adres:

GIMD
t.a.v. Klachtencommissie van der Valk Dienstencentrum
Postbus 632
8440 AP Heerenveen

Artikel 10 Evaluatie
Zo vaak als nodig maar in ieder geval één keer per jaar wordt deze gedragscode geëvalueerd door de preventiemedewerkers.